پروژه های درمانی

v     عنوان پروژه : طرح توسعه بیمارستان کاشانی  به مساحت 13000متر مربع واقع در اصفهان

نوع قرارداد : طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی مجموعه اورژانس و اتاقهای عمل و بخشهای بستری مربوطه

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   مشاور طرح : مهندسین مشاور پژوهش ومعماری آقای مهندس نوری نکوئی

 

v     عنوان پروژه : طرح توسعه مهدیه اصفهان  به مساحت 12000متر مربع واقع در اصفهان خیابان رباط

نوع قرارداد : طراحی تاسیسات الکتریکی مجموعه کلینیک و آزمایشگاه و حسینیه و ورزشگاه

کارفرما : هیات امنائ مهدیه اصفهان  

وضعیت پروژه :درحال اتمام

v     عنوان پروژه : کلینیک و مرکز جراحی محدود ام البنین  به مساحت 2800متر مربع واقع در اصفهان خیابان مصلی

نوع قرارداد : طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی مجموعه

کارفرما : هیات امنائ خیریه ام البنین  

وضعیت پروژه :شاخته شده

v     عنوان پروژه : کلینیک خصوصی شاهین شهر  به مساحت 1900متر مربع واقع در شاهین شهر

نوع قرارداد : طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی مجموعه

کارفرما : هیات مدیره کلینیک و آقای مهندس میرزائی

وضعیت پروژه :درحال ساخت

v         اورژانس مرکزی ذوب آهن اصفهان

v       مجموعه درمانگاه برسیان                                 

v         بخش مرکزی اتاقهای عمل بیمارستان امین

v         کلینیک جراحی محدود اردیبهشت

v         ICU  و  CCU  بیمارستان شهید بهشتی     

v         ایزوله تنفسی بیمارستان امین

v         آزمایشگاه رفرانس و اسکیل لب معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

v         مرکز تحقیقات دندانپزشکی ترابی نژاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه اصفهان

v         توسعه بیمارستان شهید رجایی داران

v         مرکزپاتولوژی و آزمایشگاه پورسینا