پروژه های آموزشی- فرهنگی

*     عنوان پروژه : سایت جدید دانشگاه هنر اصفهان به مساحت 110000متر مربع واقع در کلیشاد اصفهان

نوع قرارداد : مشاور کارفرما در زمینه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و سیستمهای هوشمند، طراحی تاسیسات مکانیکی

کارفرما : مدیریت طرحهای عمرانی دانشگاه هنر اصفهان، مهندس هنرجو

وضعیت پروژه :درحال ساخت

*     عنوان پروژه : موزه دفاع مقدس اصفهان به مساحت 58000متر مربع واقع در اصفهان چهارراه 22بهمن

نوع قرارداد : طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و سیستمهای هوشمند بخشهای تکمیلی مجموعه موجود و طرح توسعه

پروژه ،نظارت اجرا ومشاور کارفرما

کارفرما : بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس (مدیر عمرانی :سرداریوسف زاده)     مشاور طرح : مهندسین مشاور پژوهش ومعماری آقای مهندس نوری نکوئی

وضعیت پروژه :درحال ساخت

* عنوان پروژه : دانشگاه آزاد واحد نیک به مساحت تقریبی22000 متر مربع

نوع قرارداد : مشاورکارفرما واصلاح نقشه های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ،تهیه گزارش سیستم هوشمند پروژه

کارفرما : دانشگاه آزاد خمینی شهر (به عنوان دانشگاه مادرواحد نیک آباد) آقای دکتر ارشادی

وضعیت پروژه :درحال ساخت

*     عنوان پروژه : فرهنگسرای شهر ورنامخواست به مساحت تقریبی4500متر مربع

نوع قرارداد : مشاورکارفرما طراحی تاسیسات الکتریکی و نظارت عالیه پروژه

کارفرما : شهرداری شهر ورنامخواست

وضعیت پروژه :درحال ساخت

*     عنوان پروژه : هنرستان امام محمد باقر(ع) به مساحت 8000 مترمربع

نوع قرارداد : طراحی کلیه نقشه های تاسیسات مکانیکی و موتورخانه مرکزی

کارفرما : هیات امنا هنرستان   مدیر طرح :شرکت مهندسی حجم سبز آقای مهندس بصیری 

 وضعیت پروژه :درحال بهره برداری

*      

*     عنوان پروژه : مسجد حوزه علمیه مرکزی اصفهان واقع در خیابان حافظ

نوع قرارداد : طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ، و مشاور شرکت مشاور پروژه

کارفرما : حوزه علمیه اصفهان                         مشاور پروژه:شرکت نمابرزن سپاهان آقای مهندس کاردانپور

وضعیت پروژه :درحال ساخت

*     عنوان پروژه : حوزه علمیه مرکزی اصفهان واقع در خیابان حافظ به مساحت 35000 متر مربع

نوع قرارداد : چک طرح و نقشه های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ،تهیه گزارش سیستم هوشمند پروژه

کارفرما : شرکت نمابرزن سپاهان آقای مهندس کاردانپور

وضعیت پروژه :درحال ساخت

مجموعه استخر مرکزی شهر بیجار